Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy wymagane prawem informacje:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Łomżyńskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera „Paradiso” z siedzibą w Łomży przy ul. gen. J. Bema 39, tel. 690 465 800, e-mail: paradisolomza@gmail.com

Cel przetwarzania danych osobowych mieszkańców i opiekunów

 1. Dane osobowe mieszkańców (w tym ich opiekunów prawnych) przetwarzane będą w celach:

 1. organizacji Mieszkańcom pobytu w Rodzinnym Domu Opieki „Paradiso” oraz zapewnienia im usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających – na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz.U. 2012 poz. 719), w związku z art. 6 ust.1 lit. c – Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. a – osoba której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach,

 2. pikników i fotorelacji z tych działań poprzez udostępnianie na stronie internetowej Stowarzyszenia, w publikacjach i folderach promujących Stowarzyszenie i Rodzinny Dom Opieki „Paradiso”,

 3. organizacji pomocy w dostępie do usług zdrowotnych – art. 6 ust.1 lit. a – osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust.1 lit. a – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

  Cel przetwarzania danych osobowych pracowników

 1. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu:
 1. rekrutacji, na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy i zgody kandydata do pracy,

 2. realizacji umów o pracę lub cywilnoprawnych, na podstawie przepisów prawa -Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust.1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. a – osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami danych osobowych mieszkańców i opiekunów będą organy publiczne i instytucje uprawnione do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min.: ZUS, MOPS, Sądy, Policja, przychodnie lekarskie i szpital.

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Odbiorcami danych osobowych pracowników będą organy publiczne i instytucje uprawnione do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min: ZUS, Urząd Skarbowy, medycyna pracy, służby BHP i P-poż,.

  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. Dostęp do danych osobowych mieszkańców oraz pracowników wewnątrz struktury organizacyjnej Stowarzyszenia – Rodzinnego Domu Opieki „Paradiso” mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z okresem ustalonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (JRWA), a po tym czasie zostaną trwale zniszczone.

Prawo dostępu

 1. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – art. 6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Profilowanie i prawo skargi

Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.
Pracownicy Stowarzyszenia i mieszkańcy Rodzinnego Domu Opieki „Paradiso” mają prawo wniesienia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencje nie podanie danych

 1. Podanie przez mieszkańca danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zamieszkania w Rodzinnym Domu Opieki „Paradiso” oraz do świadczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

 2. W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i Mieszkaniec wyraża na ich przetwarzanie zgodę min.: wizerunek, stan zdrowia – konsekwencją ich nie podania będzie pominięcie informacji dotyczącej jego osoby w publikacjach o wydarzeniach, które będą miały miejsce na terenie Rodzinnego Domu Opieki „Paradiso” lub uniemożliwi personelowi medycznemu pomoc w zorganizowaniu dla mieszkańca skorzystania ze świadczeń zdrowotnych.

 3. Podanie przez pracownika danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zatrudnienia lub kontynuacji zatrudnienia.

Podpisano

Jolanta Nowacka

 

Opublikowano 16 czerwca 2018.

Przekaż nam swój


1 procent podatku

KRS: 0000510451
Zostań Darczyńcą


Też możesz pomóc
Dokonując wpłaty na konto:

PKO BP S.A.
05 1020 1332 0000 1102 0905 7334


Jesteśmy na facebooku: