Darmowe rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Umieszczenie chorego w Rodzinnym Domu Opieki „Paradiso”

Prawo do umieszczenia w domu opieki społecznej przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Skierowanie następuje na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, który składany jest do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Wniosek może zostać złożony przez inną osobę fizyczną lub prawną za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego.

Niezbędna dokumentacja:

  1. Podanie (wniosek) osoby ubiegającej się o skierowanie.
  2. Zaświadczenie lekarskie o konieczności całodobowych usług opiekuńczych w związku ze stanem zdrowia (najlepiej z wpisaniem jednostki chorobowej – choroba Alzheimera).
  3. Dokumenty świadczące o dochodach (decyzja ZUS, zaświadczenie itp.)
  4. wywiad środowiskowy (przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej).
  5. Wywiady alimentacyjne u rodziny zobowiązanej do dopłat (dzieci, wnuki).
  6. Uzgodnienia z prowadzącym rodzinny dom opieki sposób świadczenia usług bytowych i opiekuńczych w formie pisemnej z osobą korzystającą z usług rodzinnego domu opieki, jej pełnomocnikiem albo opiekunem prawnwym przed skierowaniem do tego domu.
Opublikowano 17 maja 2019.

Przekaż nam swój


1 procent podatku

KRS: 0000510451
Zostań Darczyńcą


Też możesz pomóc
Dokonując wpłaty na konto:

PKO BP S.A.
05 1020 1332 0000 1102 0905 7334


Jesteśmy na facebooku: